Uw makelaar in de regio Goeree-overflakkee

LiVastGO heeft ruime ervaring als bestuurder van verenigingen van eigenaren. Wij kunnen voor u naast het administratieve beheer het gehele technische beheer verzorgen. Dit alles tegen een scherp tarief ! Bel ons voor een afspraak !

Het dienstenpakket van vastgoedmanagement bestaat, afhankelijk van uw wensen, geheel of gedeeltelijk uit:


Opstarten Vereniging van Eigenaren
• Fungeren als aanspreekpunt voor de kopers van de appartementen op het gebied van de vereniging van eigenaren
• Organiseren en afwikkelen van eerste ledenvergadering ter voorbereiding van de opstart van de vereniging van eigenaren
• Opstellen en toelichten van een concept begroting
• Advies uitbrengen aangaande de te volgen procedure benoeming voorzitter en adviescommissies
• Toelichten akte van splitsing aan eigenaren inclusief toegepaste Modelreglement
• Opstellen van concept huishoudelijk reglement

Administratief vastgoedbeheer
• Voorbereiden met de voorzitter van algemene ledenvergadering(en)
• Vervaardigen en toezenden van de notulen van de jaarlijks algemene ledenvergadering. Notulen worden in de regel binnen 4 weken na de gehouden vergadering toegezonden
• Aanpassen en toesturen van het Huishoudelijk Reglement op grond van vergaderbesluiten
• Advisering aan het bestuur van de VvE omtrent het inschakelen van extra deskundigheid op juridisch, financieel of technisch gebied;
• Verzekeringen ten name van de opdrachtgever en de gezamenlijke eigenaren;
• Aanvragen van offerte(s) voor verzekeringen op aanvraag van de vergadering van eigenaars;
• Het bijhouden van de ledenadministratie.- behandelen van schadegevallen die onder de dekking van de door ‘opdrachtgever’ gesloten verzekering(en) vallen, conform de polisvoorwaarden- afsluiten van de opstalverzekering, zonodig inclusief glasdekking, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en additionele verzekeringen (rechtsbijstand, bestuursaansprakelijkheid) bij door de vergadering aan te wijzen verzekeraar(s);

Financieel vastgoedbeheer
• Het zo nodig openen en het beheren van maximaal twee bankrekening(en) ten name van de ‘opdrachtgever’. Dit dienen betaal- en/of spaarrekeningen te zijn bij de door ons aangewezen bank
• Het incasseren, bij voorkeur middels automatische incasso, en administreren van alle tegoeden, zoals de door de eigenaren periodiek verschuldigde voorschotbijdragen, extra bijdragen van eigenaren op grond van vergaderbesluiten en tegoeden van derden op basis van overeenkomsten
• Het signaleren en bewaken van betalingsachterstanden. Het toesturen van betalingsherinneringen bij verzuim van tijdige en volledige betaling van periodieke voorschotbijdragen, definitieve bijdragen en/of eenmalige bijdragen en het voeren van een incassoprocedure (de hieraan verbonden kosten worden zo mogelijk verhaald op de in gebreke zijnde leden van de opdrachtgever
• Het doen van alle financiële uitgaven conform mandaat vereniging van eigenaars
• Het opstellen van een conceptbegroting voor het komend boekjaar met bijbehorende voorschotbijdragen, die vooraf aan de eigenaren zal worden verstuurd en in de jaarlijkse algemene ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd
• Het vervaardigen van de jaarstukken van ‘opdrachtgever’ over het afgelopen boekjaar bestaande uit de balans per balansdatum met exploitatierekening van ‘opdrachtgever’
• Het eenmaal per jaar op aanvraag verstrekken van tussentijdse financiële informatie aan het bestuur en/of de voorzitter van de vereniging van eigenaars, bestaande uit de balans, winst- en verliesrekening en debiteurenstanden
• Het ter beschikking stellen van de jaarstukken en noodzakelijke gegevens aan de door de vergadering aangestelde kascommissie
• Bij eigendomsoverdracht van een appartementsrecht zal op verzoek van de notaris informatie verstrekt kunnen worden over de financiële stand van zaken met betrekking tot de Vereniging van Eigenaars in het algemeen en een individueel appartementsrecht in het bijzonder, waaronder het opmaken van een afrekening voor een appartementsrecht, dat in eigendom wordt overgedragen.

Technisch vastgoedbeheer
• Namens de ‘opdrachtgever’ afsluiten van onderhoudsovereenkomsten ten behoeve van de gemeenschappelijke installaties, gemeenschappelijke gedeelten en • behandelen van alle aangelegenheden, die betrekking hebben op het regulier, klein, dagelijks onderhoud, inzake de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. Bij het regulier, klein, dagelijks onderhoud gaat het om gebreken die zijn ontstaan als gevolg van reguliere veroudering van het materiaal of de constructie in een reguliere omgeving en bij regulier gebruik
• Namens de ‘opdrachtgever’ afsluiten van onderhoudsovereenkomsten ten behoeve van de gemeenschappelijke installaties, gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken en de hiervoor benodigde offertes aanvragen en ter goedkeuring voorleggen aan de vergadering van eigenaars
• Bij de technische werkzaamheden zullen alleen derden worden ingeschakeld die voldoen aan kwaliteitseisen. Onder groot onderhoud wordt verstaan: onderhoudszaken die tevoren in een planning zijn opgenomen, veelal complex van aard zijn, daarmee verband houdende hoge kosten met zich meedragen worden uitgevoerd door een bouwkundig specialist of een onderhoudsdeskundige.
• Controleren van facturen voor onderhoud en contracten op basis van offertes en/of overeenkomsten
• Toezicht houden op de naleving van garantiebepalingen. Behandelen van onderhoudszaken onder de nog van kracht zijnde en nieuwe garantiebepalingen, met uitzondering van de lopende zaken ten tijde van aangaan van deze overeenkomst. Indien een juridisch traject wordt ingegaan valt dit onder additionele werkzaamheden.

Bestuur
• Het vervullen van de functie van bestuur van een Vereniging van Eigenaren van appartementsrechten of de functie van secretaris en/of penningmeester van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van onroerende zaken.


Weinig vakgebieden zijn zo in beweging als het vastgoed, en dat is overal in de maatschappij zichtbaar.